Select Page

Super
Design

Vilkår og betingelser

Som udgangspunkt, følger Super Design “Freelance grafisk design og illustrationsarbejde mellem HK Privat, Dansk Journalistforbund og Kooperationen 1. juni 2023 – 31. maj 2025”. I det efterfølgende vil Super Design stå som “freelancer / freelanceren”.

→ Se aftale

§ 1. Fagligt område

Overenskomsten omfatter arbejde leveret af freelancere efter aftale med en redaktion eller en kunde. Disse parter forpligter sig så vidt muligt til, på forhånd, at aftale opgavens omfang og beregning af den enkelte opgave, – herunder at aftale pris, korrekturomfang, antal skitser og layouts, der er indeholdt i prisen, hvordan og hvornår produktet leveres, betingelser for anvendelse, herunder brugsrettigheder, ophavsret og betaling.

§ 2. Priser, takster og vilkår

Alle takster er eksklusive evt. moms. Det skal fremgå fra aftalens indgåelse, hvorvidt ydelsen skal tillægges moms.

Alle takster er ekskl. fragt, porto etc.

For udførelse af layout, generelt grafisk design, grafisk tilrettelægning, tegninger til nettet samt grafisk/visuel facilitering er minimumsbetaling 968 kr. pr. time. Pr. 1. juni 2024 er minimumsbetalingen 1.005 kr. pr. time.

Der kan ved længerevarende opgaver aftales en ugesats eller anden særlig pris.

Tid brugt på møder og transport i forbindelse med opgaven medregnes efter aftale i forbrugt arbejdstid.

§ 3. Omkomstninger og kørsel

Tid brugt på møder og transport i forbindelse med opgaven medregnes efter aftale i forbrugt arbejdstid. Med mindre andet aftales, refunderes aftalte transportomkostninger, herunder kørsel i egen bil med statens til enhver tid højeste takst. For afleveret materiale modtager freelanceren udover løn tillige dækning af aftalte og dokumenterede udgifter.

§ 4. Ulempetillæg

For arbejde, der er bestilt til udførelse i tidsrummet mellem kl. 17 og 22, ydes et tillæg til lønnen eller taksten på 50 pct.

I tidsrummet mellem kl. 22 og 08, samt i weekender og på helligdage er tillægget 75 pct.

Weekender og helligdage regnes fra dagen før kl. 16.

§ 5. Betaling

Med mindre andet aftales, sker betaling senest 14 dage efter modtagelse af lønopgørelse eller regning for det udførte arbejde.

§6. Levering og igangsættelse

Freelanceren er uden ansvar for manglende eller forsinket levering, såfremt det skyldes væsentlige ændringer i bestillingens art eller omfang foranlediget eller forårsaget af arbejdsgiveren. Det gælder også forhold, der opstår uden freelancerens skyld, og hvilke­ freelanceren ikke er herre over, for eksempel krig, naturkatastrofer, brand, strejke, lockout eller hærværk.

Såfremt igangsættelsen forsinkes grundet virksomhedens forhold, og der ikke er givet et rimeligt varsel, og freelanceren ikke har haft muligheder for at tage andre opgaver ind, skal der betales en­ kompensation, svarende til maksimalt 2 dages arbejde.

§ 7. Anvendelse, brugsret og ophavsret

I henhold til gældende lovgivning om ophavsret har freelanceren ophavsretten til de dele af produktet, der har selvstændig værkshøjde, f.eks. tegninger og illustrationer.

Som udgangspunkt kan det leverede udgives uanset medie eller udgivelsesform. Flere eventuelle samtidige digitale udgivelser regnes som én udgivelse under forudsætning af at de er underlagt den samme redaktionelle ledelse / organisation og udgivelsen sker inden for 7 dage efter første offentliggørelse.

Som digital udgave regnes også udgivelse på digitale sociale medier under forudsætning af at de er underlagt den samme redaktionelle ledelse / organisation.

Materiale, der genanvendes helt eller delvist, afregnes med 100 pct. af den gældende pris på anvendelsestidspunktet.

Anvendelse af produktet ud over det det aftalte skal aftales og aflønnes særskilt.

Skal det leverede anvendes til bogarbejde, annoncer og anden reklame, plakater og postkort aftales brugen ved aftalens indgåelse. Tegninger og illustrationer må ikke udsættes for ændringer i form af sammenklipning eller sammenkopiering.

Der leveres tryk- eller publicér klare filer medmindre andet er aftalt. Produktet, herunder tegninger og illustrationer må ikke udlånes eller videresælges til tredjepart, uden forudgående aftale med freelanceren, hvilket også gør sig gældende for tegninger og illustrationer fremsendt i udvalg. Tegnerens navn anføres ved tegningen.

Indgår der andet ophavsretligt beskyttet materiale, leveret af arbejdsgiveren, i udarbejdelsen af produktet, indestår arbejdsgiveren for, at der foretages den nødvendige clearing af rettigheder, og betaling for brug.

§ 8. GDPR

Bestilleren skal sikre, at GDPR er overholdt, også ved evt. videreudnyttelse til andre formål end oprindeligt aftalt

Billeder leveret til redaktionelle formål, der ønskes anvendt tilikke-redaktionelle formål (Reklamer, kommunikation o.l.), kræver særskilt aftale. Som udgangspunkt påhviler det kunden at sikre, at 3. parts rettigheder er clearet til anvendelsesformålet. Anvendelse til redaktionelle formål kan ske som aftalt med fotografen.

Billeder leveret til kommercielt brug
Freelanceren skal oplyse omfanget af de rettigheder, der evt. er knyttet til billedet. F.eks. som modelaftaler, modelrelease og VISDA-licens til afbillede kunstværker. Bestilleren betaler efter aftale fee og licenser og skal sikre, at der i forhold til anvendelsen er taget stilling til GDPR-forhold. Anvendelse til redaktionelle formål kan ske som aftalt med freelanceren.

§ 9. Uoverensstemmelser

Tvivlstilfælde om fortolkning eller brud op denne overenskomst eller på arbejdsaftaler indgået i henhold hertil, skal søges løst ved forhandling mellem den pågældende arbejdsgiver og freelancer, samt en repræsentant fra hver af overenskomstparterne.

Kan enighed ikke opnås videreføres sagen for opmand i henhold til den Kooperative Hovedaftale. Kooperationen er sekretariat for det kooperative voldgiftssystem og henvendelser om eventuelle tvister rettes derfor til Kooperationen.

§ 9. Uoverensstemmelser

Tvivlstilfælde om fortolkning eller brud op denne overenskomst eller på arbejdsaftaler indgået i henhold hertil, skal søges løst ved forhandling mellem den pågældende arbejdsgiver og freelancer, samt en repræsentant fra hver af overenskomstparterne.

Kan enighed ikke opnås videreføres sagen for opmand i henhold til den Kooperative Hovedaftale. Kooperationen er sekretariat for det kooperative voldgiftssystem og henvendelser om eventuelle tvister rettes derfor til Kooperationen.

§ 10. Varighed

Overenskomsten træder i kraft den 1. juni 2023 og gælder til 31. maj 2025. Hvis den ikke inden udløbstiden er opsagt med mindst tre måneders varsel, løber den videre et år ad gangen, indtil den opsiges med tre måneders varsel.

© SUPER DESIGN 2024